Sistem za daljinsko upravljanje, nadzor (monitoring) i kontrolu javnog osvetljenja POWER CONTROL

Kraći opis

Sistem treba da ispuni sledeće zadatke:

 • Smanji utrošak električne energije
 • Smanji troškove održavanja
 • Obezbedi JEDNOVREMENO uključenje/isključenje trafo stanica u skladu sa astronomskim vremenom zalaska/izlaska sunca
 • Obezbedi korisniku relevantne podatke o stanju Sitema Javnog Osvetljenja
 • Zaštiti korisnika od “RASPADA“ sistema Javnog osvetljenja.
 • Omogući jednostavno proširenje sistema Javnog Osvetljenja kako novo izgrađenim trafostanicama/ormanima i/ili novim svetiljkama u okviru postojećeg Sistema.
 • Uključi u sistem daljinskog upravljanja postojeće uređaje za upravljanje
 • Omogući dalju nadogradnju sistema daljinskog  upravljanja

 

Sistem Upravljanja čine:

 • Deo za merenje
 • Upravljački sistem
 • Sistem za komunikaciju
 • Centar za upravljanje i kontrolu

 

1. Deo za merenje, brojilo elektricne energije sa odgovarajucim softverom, prikuplja i sistematizuje podatke na osnovu kojih se obezbedjuje stalni uvid u stanje Sistema Javnog Osvetljenja do nivoa procentualnog otkaza svetiljki po trafo reonu.

 system1Funkconalna šema Sistema za Daljinsko Upravljanje

2.  Upravljački Sistem obezbeđuje autonomno uključenje/isključenje svetiljki u okviru trafo reona nezavisno da li komunikacija sa centrom upravljanja funkcioniše.

Na ovaj način sistem Javnog Osvetljenja zaštićen je od “RASPADA‘, odnosno ne može doći do istovremenog prestanka rada svih trafo reona.

 

3.  Sistem za komunikaciju ostvaruje dvosmernu komunikaciju između:

 •  Komponenti Sistema Upravljanja i
 •  Sistema Upravljanja i korisnika

Komunikacija sa centrom i iz centra inicira se na nekoliko načina:

 • Po rasporedu za automatsko javljanje svih trafo stanica/ormana Centru
 • Po vanrednom zahtevu-alarmna stanja (neuključen trafo reon, broj neuključenih svetiljki van dozvoljenog, neovlašćen pristup trafo ormanu, .. )
 • Po zahtevu Centra za Upravljanje kada se traži vanredan izveštaj ili uključenje/isključenje trafo reona mimo definisanog  programa.

 

4.  Centar Upravljanja ostvaruje direktnu dvosmernu komunikaciju sa svkom trafo stanicom/ormanom

Čini ga centralni računar sa odgovarajućim aplikativnim softverom, a njegove osnovne funkcije su:

 • Funkcija administracije
 • Funkcija očitavanja/prikupljanja i arhiviranja podataka
 • Funkcija izveštavanja

 

4.1  Funkcija administracije obuhvata:

 • Administraciju kompletnog sistema

Podrazumeva daljinsko upravljanje/promena parametara  mernog dela, upravljačkog sistema i/ili sistema za komunikaciju uz odgovarajuća administratorska prava.

 • Administracija centra upravljanja

Omogućuje kontrolu pristupa komponentama Sistema i Centru Upravljanja, administraciju izveštajnih funkcija kao i periodično arhiviranje (back up) bitnih podataka.

 

4.2  Funkcija očitavanja/prikupljanja i arhiviranja podataka

Ova funkcija zadužena je da na efikasan i pouzdan način automatizovano prikuplja podatke sa komponenata Sistema ida ih memoriše u buzu podataka.

Podaci koji se automatski prikupljaju po unapred zadatom rasporedu su:

 • Struje i naponi po fazama
 • Trenutna snaga po fazama
 • Ukupna potrosnja za merno mesto
 • Vreme ukljucenja/iskljucenja svetiljki

 

4.3  Funkcija izveštavanja

Obuhvataju

 • Izveštaje sa analizom statusa i alarma
 • Izveštaje vezane za statuse i parametarizaciju
 • Izveštaje o komunikaciji
 • Kontrolne izveštaje

 

Sistem za daljinsko upravljanje, nadzor (monitoring) i kontrolu javnog osvetljenja POWER CONTROL

Duži opis

 system2

SISTEM ZA UPRAVLJANJE JAVNIM OSVETLJENJEM

system3

OPIS  SISTEMA

Sistem rešava glavne probleme u upravljanju javnim osvetljenjem, kao što je:

 • uključenje/isključenje svih svetiljki u sistemu u tačno definisano vreme,
 • uključenje/isključenje odredjenog trafo reona na zahtev iz centra upravljanja
 • informacija o stanju Javnog Osvetljenja za svaku Trafo Stanicu
 • smanjenje troškova održavanja sistema

 

Sistem se sastoji od sledećih komponenti:

 • (1)  reonskog kontrolera javnog osvetljenja (streetlight segment controller) koga čine
 • merni deo – brojilo električne energije
 • uklopnik javnog osvetljenja
 • komunikacioni modem GPRS
 • (2) kontrolno upravljacki cenatar javnim osvetljenjem

 

1. Reonski kontroler javnog osvetljenja (streetlight segment controller)

Smešten je u trafo stanica ili ormariću javnog osvetljenja

Kontroler je veza između softvera  centralnog sistema za kontrulu javnog osvetljenja i svetiljki u tom reonu. Zbog toga treba da podržava standardne komunikacione slojeve (kao što je TCP/IP preko GPRS interfejs) za slanje podataka, prijem komandi  i konfigurisanje servisa kontrolera javnog osvetljenja. Kontroler treba da obezbedi sledeće mogućnosti  i servise u okviru integrisanog paketa:

 • istorijski data log koji pokriva i do nekoliko nedelja unazad.
 • astronomski kalendar za upisivanje vremena sumraka i svitanja prema geo poziciji reonskog kontrolera   javnog osvetljenja.
 • planirana vremena uključenja/isključenja kao i vremena smanjenja osvetljaja u skladu sa astronomskim kalendarom
 • notifikacija alarmnog stanja za slanje poruka o kritičnim otkazima
 • daljinska kontrola svetiljki u reonu iz centralnog softvera za nadzor, kroz standardizovane interfejse kao što su Web servisi/XML
 • mogućnost dogradnje funkcionalnih korisničkih modula za prilagođenje rada kontrolera specifičnim zahtevima korisnika
 • standardizovane interfejse kao što su Web servisi/XML za daljinsko konfigurisanje reonskog kontrolera javnog osvetljenja.

 

1.1. Merni deo, brojilo električne energije, obezbedjuje potrebne podatke za osnovne funkcije sistema.

Prikupljanjem i analizom ovih podataka u centru upravljanja može se obezbediti stalni uvid u stanje sistema, do nivoa utvrdjivanja procentualnog otkaza sijalica po odredjenom reonu.

1.2. Uklopnik javnog osvetljenja obezbedjuje pouzdano autonomno uključenje/isključenje sijalica u okviru reona kojim upravlja bez obzira da li komunikaciona veza sa centrom upravljanja funkcioniše ili ne. Može biti realizovan kao nezavistan uređaj u okviru posebnog kućišta ili može biti integrisan u kućište modema GPRS.

1.3. Komunikacioni modem GPRS ostvaruje komunikaciju izmedju komponenata sistema obezbedjujući merene podatke centralnom sistemu, kao i izmenu pojedinih parametara sistema.

Komunikacija sa centrom upravljanja se inicira na nekoliko načina:

 • po rasporedu za automatsko javljanje
 • po vanrednom zahtevu – alarmna stanja
 • po zahtevu iz centra upravljanja

 

system1

 Funkcionalna šema sistema za upravljanje javnim osvetljenjem

 

2. Centar upravljanja

Čine ga centralni računar sa aplikativnim softverom i bazom podataka

Aplikativni softver za nadzor javnog osvetljenja instaliran je na centralnom računaru u servisnom centru. Ovaj softver se ponaša kao prikupljac podataka (čini celinu)za više desetina ili stotina reonskih kontrolera javnog osvetljenja. Obezbeđuje:

 • instalacione alate za smanjenje vremena i cene konfigurisanja mreže
 • administratorske alate za pojednostavljenje postupka instaliranja i konfigurisanja reonskog kontrolera javnog osvetljenja
 • metode za prikupljanje podataka i izračunavanja stepena otkaza, potrošnje energije, poslovne indikatore
 • intuitivne korisničke alate osoblju za održavanje za brzo i jednostavno identifikovanje kvarova, daljinsko komandovanje javnim osvetljenjem, obezbeđenje ostalih poslovnih indikatora na servisnom nivou

Softver je most između javnog osvetljenja i postojećeg gradskog (ili kompanije za održavanje javnog osvetljenja) informacionog sistema i poslovnih procesa. Informacije dobijene iz softvera javnog osvetljenja mogu se koristiti za upravljanje nalozima menadžmenta kao i aplikacijama za naplatu električne energije. U softveru je skrivena tehnička kompleksnost nadgledanja javnog osvetljenja, smanjeni  zahtevi za potrebnim znanjima krajnjih korisnika kao i smanjenje instalacionih troškova.

Softverom za nadgledanje javnog osvetljenja, koji obezbeđuje intuitivne izveštaje za održavanje i poslovanje kroz bezbedan Web pristup krajnjih korisnika, kompanije vlasnici mogu odobravati pristup podacima i poslovnim informacijama drugim korisnicima od interesa.

Osnovne funkcije centra upravljanja su:

 • funkcije administracije
 • funkcije očitavanja/prikupljanja i arhiviranja podataka
 • funkcije izveštavanja

 

2.1. Funkcije administracije obuhvataju

– administraciju komponenata sistema

Podrazumeva daljinsko upravljanje/izmenu parametara brojila električne energije, uklopnika javnog osvetljenja i/ili komunikacionih modema, uz odgovarajuća administratorska prava.

– administraciju centra upravljanja

Omogućuje kontrolu pristupa komponentama sistema i centru upravljanja, administraciju izveštajnih funkcija kao i periodično arhiviranje (back up) bitnih podataka

 

2.2. Funkcije očitavanja/prikupljanja i arhiviranja podataka

Ova funkcija je zadužena da na efikasan i pouzdan način automatizovano prikuplja podatke sa komponenata sistema i da ih memoriše u bazu podataka.

Podaci koji se prikupljaju automatski po unapred zadatom rasporedu su:

 • struje i naponi po fazama
 • trenutne snage po fazama
 • ukupna potrošnja električne energije za merno mesto (mesečna)
 • vremena uključenja/isključenja sijalica

 

2.3.  Funkcije izveštavanja

Obuhvataju

 • izveštaje sa analizom statusa i alarma
 • izveštaje vezane za upravljanje i parametrizaciju
 • izveštaje o komunikaciji
 • kontrolne izveštaje

system4

Prosečni životni vek javnog osvetljenja je oko 25 godina. Zbog toga su komponente sistema za nadzor bazirane na otvorenim, fleksibilnim i standardnim tehnologijama čime se obezbeđuje korišćenje rezultata kontinualnog razvoja više proizvođača umesto vlasničkih sistema podržavanih od samo jedne kompanije.

system5

OPIS OSNOVNIH FUNKCIJA SISTEMA

ORMAR JAVNOG OSVETLJENJAReonski kontroler javnog osvetljenja

Astronomski kalendar – osnovna tabela definisana kao default u fiksnoj memoriji. Aktivira se prebacivanjem u radnu memoriju. Mogućnost za download nove tabele u radnu memoriju. Vremena u tabeli su vezana za zimsko merenje vremena.

ON/OFF rele služi za uključenje/isključenje dela javnog osvetljenja u definisanom reonu posredstvom kontaktora, uskladu sa tabelom astronomskog kalendara u radnoj memoriji.

Rele za smanjenje osvetljaja – aktivira se u toku noći u fiksno vreme definisano kao 24h + tp. Gde je tp parametar definisan kao hh:mm.

Kontrola napajanja – profil (status, naponi, struje, brze promene struje, snaga) funkcija u okviru brojila električne energije.

Merenje potrošnje električne energije – profil (mesečna potrošnja) funkcija u okviru brojila električne energije.

Istorijski  log podataka – Statusi i alarmi, funkcija u okviru brojila električne energije.

GPRS komunikaciona veza ka centralnom softveru za nadzor

Konfiguracija reonskog kontrolera javnog osvetljenja sadrži sledeće podatke:

 • ID modema
 • serijski broj brojila
 • nominalno opterećenje po fazama

 

CENTRALNI SISTEM ZA NADZOR

Prikupljanje i arhiviranje podataka – podaci dobijeni od ormara javnog osvetljenja smeštaju se u centrlnu bazu podataka

Otkrivanje i signalizacija problema – nestanak napajanja, nestanak faze, reon nije uključen u zadato vreme, reon uključen van zadatog vremena, struja po fazi manja od očekivane

Konfigurisanje javnog osvetljenja – promena tabele astronomskog kalendara, definisanje očekivane struje po fazama, sinhronizacija vremena, definisanje profila

Direktne daljinske akcije – nasilno uključenje/isključenje osvetljenja u reonu, nasilna redukcija osvetljenja u reonu, direktno očitavanje podataka po želji

Izveštaji – kvalitet servisa (uspesnost uključivanja/isključivanja), kvalitet komunikacije (statistika uspešnosti i troškova), kvalitet napajanja i analiza potrošnje električne energije,

*Planiranje – obezbeđenje podataka za planiranje održavanja (materijal, oprema ljudi), procena životnog veka sijalica,  utvrđivanje uslova za reklamacije…

 

IZVOD IZ ZAHTEVA JEDNOG NARUČIOCA

J.P.”Direkcija za izgradnju I uređenje grada” instalirala je, do sada, u 150 trafostanica, od ukupno 300 koliko ih ukupno ima na teritoriji grada, uredja DVB 2006, proizvodjaca DVB ELEKTRO iz Niša, za uključivanje/isključivanje javnog osvetljenja sa kojima je imala pozitivno iskustvo kako po pouzdanosti tako i sa znatnom uštedom električne energije

Ovi uređaji sastavni su deo sistema za daljinsko upravljanje I Monitoring sistema javnog osvetljenja koji omogućuje uvid u stanje javnog osvetljenja, brzo reagovanje na promene u sistemu I dalje uštde i kontrolu efikasnosti rada službe za održavanje.

Tehnicki zahtevi su:

–       Kontrolnoupravljački centar sa odgovarajućim softverom koji treba da omogući:

 • Prikupljanje i obradu podataka od svih trafostanica
 • Sređivanje I analizu prikupljenih podataka
 • Signaliziranje incidentnih stanja (neuključen traforeon, nestanak napona na jednoj ili više faza, broj otkazanih svetiljki van dozvoljenog)
 • Upravljanje svakom od trafostanica (uključenje, isključenje trafostanice po želji)
 • Mogućnost proširenja sistema za monitoring (uključivanje u sistem novoizgrađenih ili uključivanje u sistem Monitoringa već izgrađenih trafostanica)
 • Da obezbedi mogućnost daljinskog očitavanja trenutne vrednosti napona I struje pofazama kao I ukupnu potrošnju u toku proteklog meseca.
 • Broj otkazanih svetiljki iskazuje se kao procenat otkazanih od ukupno instaliranih svetiljki u okviru traforeona.

 

–       Kontrolnoupravljački blok ugrađuje se u svaku trafostanicu i treba da ostvari sledeće funkcije:

 • Prihvatanje komand iiz Kontrolnoupravljačkog  centra
 • Dostavljanje izveštaja o statusu komande (izvršena/neizvršena )
 • Dostavljanje izveštaja o statusu javnog osvetljenja u okviru trafostanice
 • Dostavljanje izveštaja o incidentnim stanjima